Saltar Navegación

Deute Públic de Catalunya

Emissions de Deute Públic Generalitat de Catalunya

De conformitat amb allò disposat a l’article 2 de l’Ordre de 22 de març de 1994 i de l’Ordre de 7 d’abril de 1999 del Departament d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, la Borsa de Barcelona té en funcionament un mercat per a la negociació de Deute Públic de Catalunya en el que es poden realitzar els diferents tipus d’operacions previstes a l’Ordre esmentada.

Amb la finalitat d’adaptar la normativa de la Borsa de Barcelona als nous requeriments establerts per MiFID II – MIFIR, va entrar en vigor la Circular 5/2017 d’aquesta Societat Rectora, de 14 de desembre, que estableix les Normes de Contractació aplicables al Mercat del Deute Públic de Catalunya i a altres valors de renda fixa admesos a cotització exclusivament a la Borsa de Barcelona.