Saltar Navegación

Mercat Autonòmic de Deute Públic

Desde novembre de 2009 comptem en la nostra Comunitat amb un mercat regulat, terme utilitzat en les directives europees per a designar el que coneixem com mercats secondaris oficials. Mitjançant Resolució de 2 de novembre,    l´Institut Valencià de Finances (en avant, IVF) va constituir un Mercat Autonòmic de Deute Públic en Anotacions de la Generalitat en la Borsa de Valors de València (en avant, MADP).

Segons la mencionada Resolució, els valors, que òbviament són de renda fixa, que poden ser admesos a negociació en aquest  mercat són els següents:

  • Pagarés de la Generalitat Valenciana.
  • Bons i Obligacions de la Generalitat Valenciana.
  • Pagarés emesos per l´Institut Valencià de Finances.
  • Bons i Obligacions emesos per l´Institut Valencià de Finances.
  • Valors de renda fixa emesos per altres entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana.

Els anteriors valors són admesos a negociació en la Borsa de Valors de València en virtut de la mera sol.licitud de         l´emisor, sense necessitat de realitzar fullet informatiu, verificació prèvia, ni, en general, cap altre tràmit adicional, segons normativa vigent.

Pel que respecta al sistema de contractació utilitzat, destacar que en un primer moment aquests valors negociaven utilitzant el sistema de “corros de negociación” segons els procediments habituals utilitzats  en la Borsa de Valors de València, fins al 1 d´abril de 2011, que varen passar a negociar-se al sistema electrònic, a través de la plataforma electrònica que utilitza el Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Públic Anotat. Iberclear s´encarrega del registre de les anotacions en compte, així com la compensació i liquidació dels valors contractats, per això es diferència d´altres mercats de deute en que a las compravendes realitzades se´ls assigna una referència de registre i es liquiden, baix el principi d´entrega contra pagament el tercer dia posterior a la negociació produïda.

Per últim, en quant a la regulació del mercat, aquesta es realitza a través de la mencionada Resolució. A pesar d´això, en les qüestions que eixa Resolució no contemple, s´estarà, en els termes oportuns i amb les adequades adaptacions, a lo establert en la normativa general i aplicable del mercat de valors.

 En definitiva, podem dir que mitjançant aquest mercat l´IVF i altres entitats de dret públic valencianes poden emetre valors que siguen admesos a negociació en un mercat secondari oficial i que puguen gaudir dels mateixos beneficis que en la situació anterior a la creació d´aquest mercat gaudien els Pagarés de la Generalitat Valenciana.